Reklamasjonsrett

Forsiden Reklamasjonsrett

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig.


Dersom det foreligger en mangel ved tingen, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre gjeldene følgende mangelsbeføyelser:

- Holde kjøpesummen tilbake
- Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering
- Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig
- Kreve erstatning

For andre kjøp enn forbrukerkjøp, gjelder reklamasjonsreglene i kjøpsloven.